Tidligere opslåede tillinger

 

Faglig leder søges til Hjemmeplejen Vanløse-Brønshøj-Husum, en ambitiøs og progressiv arbejdsplads

I stillingen som faglig leder, bliver du en vigtig krumtap for organisationens fremtidige udvikling. Vi prioriterer medarbejdernes kompetencer som et vigtigt led i vore bestræbelser på at være en professionel organisation. Du vil derfor agere i en stabsfunktion, hvorfra du med sikker hånd vil planlægge, implementere og forankre udviklingstiltag på tværs af organisationens mange lag og dygtige medarbejdere indenfor både sundheds- og serviceområdet.

 

Områdeleder søges til velfungerende Ældrecenter på Vestegnen

Du får det overordnede ansvar for i alt 5 huse med 45 lejligheder og ca. +40 medarbejdere, og du bliver del af en stærk og godt forankret ledergruppe. Du kan i kraft af dit lederskab skabe sammenhæng og fællesskabsfølelse på tværs af de 5 huse og du kan i hverdagen træffe beslutninger om alt der vedrører driften, økonomien og den sygeplejefaglige udvikling på et center hvor humøret, energien og ressourcerne er i top.

 

PR, kommunikation & SoMe ansvarlig søges til HSCPH en dansk designvirksomhed i vækst

Virksomheden er i kraftig fremgang og har iværksat en målrettet strategi for at sikre yderligere international udbredelse af virksomhedens kvalitetsprodukter.

Du forstår værdien af at udforme, sprede og kommunikere de rette budskaber, på de rigtige platforme, med afsæt i både nyhedsbreve, produkttekster til firmaets egen web shop, bearbejdning af billeder, kampagner mm. Din fleksible indstilling og evne til at flekse over flere og mangeartede opgaver betyder, at du bliver en vigtig krumtap i hverdagen.

 

Produktionsleder søges til SCAN Antenna A/S i Skovlunde

Er du spydspidsen, som kan samle vores effektive produktionsteam i Skovlunde omkring opgaverne med at forstærke, udvikle og effektivisere vore processer og arbejdsgange, så læs mere her:

 

Projektleder til nyetableret enhed for kompetence og læringstiltag søges

I tæt samarbejde med de faglige ledere, og ledelsen i øvrigt, får du en vigtig rolle i opbygningen af en stærk platform for udbygning af vores kompetence og læringstiltag på tværs af hele organisationen. Som et led i en fremtidig strategi om at sammenkoble en praksisnær læringsindsats med den strategiske kompetenceudvikling, søger vi nu dig som formår, at bane vejen for dette. Og, sammen med det øvrige team for kvalitet og udvikling, skabe rammerne og øge mulighedsbetingelserne for, at etablere en organisk læringskultur hvor fælles udvikling er en præmis i hverdagen.

 

Botilbudsleder søges til Habitushusene Nordsjælland

Progressiv, veletableret og landsdækkende virksomhed indenfor det specialiserede socialområde søger Botilbudsleder til område i vækst og udvikling

 

IT Chef Stevns kommune

 

Forvaltningsdirektør Stevns kommune

 

Faxe kommune søger progressiv leder til Socialcentret

Har du visioner, talent for ledelse og lyst til at skabe resultater i en kommune med stærk sammenhængskraft, høje ambitioner og et tværfagligt lederteam så læs mere her:

I Faxe Kommune er vi stålsatte på at skabe helhed, synergi og sammenhængskraft i vore indsatser. Kommunen har en koncernmodel bestående af 7 centre, og Socialcentret er en del af Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Du bliver derfor en del af en tværgående ledergruppe, som tilsammen arbejder for at indfri denne vision.

Siden 2014 har denne organisering været i drift og den ny leder skal i samarbejde med det øvrige center medvirke til, at skabe fælles løsninger og derved styrke indsatsen overfor borgerne. Vi er godt på vej, men søger fortsat at forankre, initiere og fremme såvel mulighederne for, og forståelsen af det tværgående samarbejde - blandt medarbejderne, hos vore mange samarbejdspartnere og alle øvrige interessenter.

Som leder kan du inddrage, afkode og synliggøre de gevinster vi dagligt høster, og derved få en gruppe på 3 teamledere og ca. 30 fagstærke og engagerede medarbejdere til at skabe fælles resultater. Energien er høj, meningerne mange og mangfoldigheden stor men vi er tæt på hinanden og der er både rum, plads og brug for at du leder i alle retninger: op, ned, hen, ud og på tværs :-)

Du har en bred faglig ballast, pondus og gennemslagskraft nok til, at indgå som en professionel sparringspartner for medarbejderne, og til som øverste ansvarlige på myndighedsområdet at være bindeleddet til centerchefen, og kan agere på et område, der ofte har politisk bevågenhed. Du kommunikerer problemfrit uanset budskab, indhold og modtager, og din integritet og troværdighed baner vejen for effektive løsninger der fagligt er funderede indenfor rammerne af serviceloven.

 

Pædagisk leder søges til Habitushusene Nordjylland

Progressiv, veletableret og landsdækkende virksomhed indenfor det specialiserede socialområde søger pædagogisk leder til nyetableret stilling

Du får til opgave at konsolidere, udvikle og vedligeholde den ambitiøse linje i vores faglige pædagogiske udvikling for alle vore botilbud beliggende i Nordjylland. Du arbejder metodisk og trives i området & spændvidden mellem vores beboere, personalet og de mange øvrige interessenter, som kommuner, eksterne fagprofessionelle og pårørende m.fl.

Centersygeplejerske søges til dagvagt til Ældrecenter belliggende i Glostrup kommune

Søger du en ny stilling fordi du savner faglige udfordringer, samt ansvar og opgaver som modsvarer dine kompetencer og motivation? Så læs mere her:

Specialet demens og yngre voksne med senhjerneskade kræver høj faglighed samt evnen til at løse mange daglige opgaver som alle fordrer en bred indsigt i sygeplejen. Du har den erfaring som skal til evt. fra hospital, og du kan lide at have travlt og samtidig bevare et stort overblik.

Autoriseret Psykolog søges til progeressiv virksomhed indenfor det specialiserede socialområde

Virksomheden Habitus, tidl. Autismekonsulenterne, søger en erfaren psykolog som kan medvirke til, at styrke og videreudvikle den faglige spændvidde for organisationens mere end 300 medarbejdere.

Virksomheden er godt forankret i en specialiseret og særdeles veludviklet praksis i arbejdet med mennesker indenfor det specialiserede socialområde. Organisationen har siden starten i 2007 været førende indenfor området med udvikling af botilbud til mennesker med særlige udfordringer i livet.

Afdelingsleder søges til nydannet lederteam på Munkekærskolen i Solrød

Kan du omsætte idéer og visioner til konkrete initiativer og handling? Og har du lyst til, at samarbejde med et lederteam fuld af energi og gode intentioner for en moderne skoles udvikling?

Du trives i en rolle som del af et lederteam, hvor der tænkes højt og nyt og, hvor vi er fælles om at ville udvikle skolen omkring vores motto ”på vej”.  Vi ser det som vores opgave og sikre at skolen forandrer og tilpasser sig fremtidige udfordringer og vilkår , og gør det til et attraktivt sted at være både lærer og elev. Vi trives som ledelsesteam, fordi vi både kan samarbejde, have det sjovt sammen og fordi vi parallelt med dette kan omsætte vores høje faglighed i en professionel kontekst.
 

 

Leder søges for 2 etager på plejecenter I Glostrup med ca. 100 beboere i alt.

Du søger nye udfordringer indenfor et område du kender til, nemlig gerontologien, somatikken og demensområdet, og du har en ledelsesmæssig ballast som kvalificerer dig til spændende udfordringer.

Du trives i rollen som centerpunkt for ca. 50 ældre beboeres hverdag og en gruppe på ca. 40 fagligt begavede og engagerede medarbejdere. Du kender til fremtidens udfordringer på ældreområdet og er bevidst om, hvad det kræver af nutidens ledelsesform, når både kvaliteten i sygeplejen, humøret hos medarbejderne og tilfredsheden hos såvel beboerne og de pårørende gerne skal være i top.

 

DRF Ingeniør søges til den danske teknologi virksomhed SCAN Antenna i Skovlunde

Vil du indgå i opbygningen af en progressiv ung og dynamisk udviklingsafdeling, hvor din rolle bliver, at udvikle antenner og udstyr til det globale marked for antenner til både Radio, tele og satellit kommunikation så læs mere her:

Virksomheden er i fremgang, og har indenfor de seneste par år iværksat en aggressiv vækst strategi for, at sikre udbredelse af virksomhedens kvalitetsantenner på det globale marked.

Du bliver en vigtig brik i et mindre team af dygtige ingeniører, som tilsammen udgør den udviklingsafdeling, som i dag sætter en række højtydende kvalitative og konkurrencedygtige antenner på markedet. Vi har stor erfaring og ekspertise på området, som du kan udvikle dig i kraft af, men vi er ligeså glade for inputs udefra og forventer du byder ind, med såvel idéer til nye produkter, som tilpasning og opgradering af eksisterende produkter.

Du trives med ansvar og forskelligrettede opgaver, og har en naturlig evne til at indgå i samarbejdet med andre, der ligesom du selv prioriterer, at dele viden og bruge hinanden aktivt til fordel for i fællesskab, at sikre de bedste løsninger altid.

Virksomheden har en afslappet åben og fordomsfri omgangstone, professionel og fagligt funderet og med en fælles forståelse for, at alle er lige vigtige for virksomhedens succes.

 

Daglig leder søges til botilbud i Autismekonsulenterne

Progressiv, veletableret og landsdækkende virksomhed indenfor det specialiserede socialområde søger

Progressiv, veletableret og landsdækkende virksomhed indenfor det specialiserede socialområde søger daglig leder til botilbud i Nordsjælland med i alt 12 pladser

Du trives med en ledelsesopgave der kalder på alle dine ledelsesfaglige kvaliteter og erfaring. Du anerkender, at ledelse af et højt specialiseret botilbud indenfor det specialiserede socialområde kræver faglighed, både pædagogisk og ledelsesmæssigt.

Du søger efter udfordringer i din hverdag, hvor du med din evne til at lede faglighed og stærke personligheder, skaber kvalitet i arbejdet hos borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd.

Vi er ambitiøse på vores borgeres vegne og vi ved, at vi med vores intensive fokus på udvikling skaber resultater, hvor andre må give op.  Vi arbejder med struktureret & visualiseret pædagogik , TEACHH, spontan kommunikation som PECS, sanseprofiler & sociale historier mv. og du kender til arbejdet med relations-pædagogiske strategier.

Organisationen er i vækst og udvikling og vores ledelseskultur og faglighed bringes dagligt i spil i mange sammenhænge. Det forventes at du har lyst til at byde ind og tage ansvar for såvel eget botilbud såvel som på tværs af organisationen.

Vi tilstræber at alle i organisationen, ledere som medarbejdere udvikler sig løbende og søger såvel sparring, samt udvikling af ny viden i samskabelse med den øvrige organisation og eksterne interessenter iøvrigt.

I kraft af din tydelige ledelsesstil formår du at skabe retning for såvel den faglige som sociale kultur. Du skaber forståelse for, og plads til udvikling for alle medarbejdere, og du inddrager og uddelegerer i takt med opgavernes mangfoldighed og organisationens fremtidige vækst.


Pædagogisk leder / Souschef for botilbudsleder søges til

Autismekonsulenterne

Progressiv, veletableret og landsdækkende virksomhed indenfor det specialiserede socialområde søger pædagogisk leder til nyetableret stilling

Du får til opgave at konsolidere, udvikle og vedligeholde den ambitiøse linje i vores faglige pædagogiske udvikling for 3 af vores botilbud beliggende på Midt- og Sydsjælland. Du arbejder metodisk og trives i området & spændvidden mellem vores beboere, personalet og de mange øvrige interessenter, som kommuner, eksterne fagprofessionelle og pårørende m.fl.

Dit engagement i pædagogik, metoder og faglighed i øvrigt skaber resultater og udvikling omkring dig. Du formidler ubesværet budskaber på tværs af en organisation med mere end 300 medarbejdere og din daglige snitflade til mange ihærdige kolleger og samarbejdspartnere er en del af din måde at trives på.

 

Områdeleder søges til velfungerende hjemmepleje på

Vestegnen, med ca. 80 medarbejdere, 2 gruppeledere & 2

områdeassistenter

Du kan lede medarbejdere & ledere, og du forstår at omsætte kommunens strategi for området i praksis, så målene nås og organisationen udvikler sig og trives.

Du har gode erfaringer som leder med at arbejde delegerende og tillidsskabende. Du ved hvad det vil sige at skabe gode rammer for dygtige medarbejdere og ledere, og du kender til rutinerne og vilkårene i en moderne hjemmepleje hvor krav og vilkår løbende er under forandring.

Du elsker ledelse og ser det, som din fornemste opgave at gå forrest, tage initiativ og skabe resultater i en organisation hvor tingene ikke står stille. Du er indstillet på at bidrage i en ledergruppe, hvor vi udvikler os sammen og tør at udfordre praksis & løsninger.

International salgschef til marineområdet søges for den

danske teknologivirksomhed SCAN Antenna i Skovlunde


Du har erfaring med internationalt salg, og kender evt. til markedet og spillerne indenfor salg af højteknologi til det globale marine område

Virksomheden er i fremgang, og har indenfor de seneste par år iværksat en aggressiv vækststrategi, for at sikre udbredelse af virksomhedens kvalitetsantenner på det globale marked.

Du får ansvaret for strategien og eksekveringen af salget, og du har med din erfaring og indsigt i markedet gode muligheder for yderligere at udvikle forretningen. Du arbejder struktureret og trives godt, med en blanding af direkte salg til nøglekunder, OEM kunder, samt distributører og agenter.


Til udfordrende stilling indenfor almen

rehabilitering søger rehabiliteringscenter nord for

København en dygtig sygeplejerske


Specialet rehabilitering kræver høj faglighed, samt evnen til at begå sig iblandt mange daglige opgaver som alle fordrer en bred indsigt i sygeplejen. Du har den erfaring som skal til evt. fra hospital, og du kan lide at have travlt og samtidig bevare et stort overblik.

Du kan samarbejde med læger, ergo,- fysioterapeuter, social og sundhedsassistenter samt hjælpere, og du har evnen til at kommunikere med alle, ikke mindst de pårørende hvor du med dit engagement og din indsigt skaber ro & overblik. Du forstår at specialet kræver kontinuerligt fokus på egen udvikling og du er ikke bange for at spørge andre om hjælp, ej heller at videreformidle din faglighed og kompetencer til andre.


Sygeplejerske søges til spændende stilling på afd. med

demens & psykiatri, på rehabiliteringscenter nord for

København

Søger du en ny illing, fordi du savner faglige udfordringer, samt ansvar & opgaver som modsvarer dine kompetencer og motivation? Så læs mere her:

Specialet demens & rehabilitering kræver høj faglighed, samt evnen til at begå sig iblandt mange daglige opgaver som alle fordrer en bred indsigt i sygeplejen. Du har den erfaring som skal til evt. fra hospital, og du kan lide at have travlt og samtidig bevare et stort overblik.

Stillingen er besat

 

Driftsdirektør søges til progressiv landsdækkende

virksomhed inden for det specialiserede social område

Virksomhedsdrift & udvikling med fokus på faglig kvalitet og etik. Dette er nøgleordene og omdrejningspunktet for den nye driftsdirektør, der søges til denne spændende virksomhed.

Du er en robust leder, som trives i en organisation der vækster og hvor faglighed og et positivt menneskesyn går hånd i hånd med faste strukturer. Det pædagogiske speciale rummer mennesker med problemskabende adfærd og din faglige ballast som både leder og fagperson gør dig til en eminent bølgebryder og sparringspartner for organisationens mange ledere og personale i øvrigt.

Stillingen er besat

 

Nørre Alslev idræts- og kulturcenter søger ny Halinspektør!

Har du lyst til at stå i spidsen for en spændende udvikling, hvor dine evner og lysten til at skabe liv & aktivitet vil blive

Nørre Alslev idræts- og kulturcenter danner i dag rammen om mange menneskers fritidsliv og vi ønsker fremover at øge såvel antallet af aktiviteter såvel som mangfoldigheden af oplevelser. Derfor er vi opsatte på at finde det helt rette menneske, som inspireres af at skabe muligheder for fællesskaber og som kan være opsøgende ude i lokalområdet og andre steder så NAIK og vores dejlige faciliteter bliver endnu mere brugt af stadigt endnu flere.

Vi forestiller os at du har en god fornemmelse af hvad det vil sige at stå i spidsen for en sådan opgave hvor titlen er Halinspektør og hvor opgaverne er mangeartede. Driften, administrationen, vedligeholdelsen samt ledelsen og sparringen med bestyrelsen i øvrigt er alle lige vigtige for at få succes i denne stilling

Du inspireres af opgaver som; Kontakt til skole og fritids/ kulturliv i øvrigt, idéudvikling og igangsættelse af nye aktiviteter, salg af bandereklamer til erhvervslivet i området mm. Du tager ansvar for praktiske opgaver og sørger for at driften af stedet kører professionelt og pålideligt. Du ser det naturlige i at inddrage bestyrelsen i sparring om tiltag og i det hele taget fungere som bindeled imellem hallens mange brugere og øvrige interessente.

Stillingen er besat

 

Ambitiøs og dygtig forhandler konsulent søges til

Folke-Larsen med ansvar for udvikling af salget i

Region Sønderjylland og Fyn

Du har interesse, viden og erfaring indenfor arbejdet med professionelt værktøj til industrien og du har en kommerciel ballast som gør dig i stand til at styre og udvikle salget indenfor dit område

Du ser muligheden for at sætte dit positive præg på virksomhedens salg og du forstår forhandlernes forretning, kunder og udfordringer. Igennem dit vindende væsen og din professionelle udstråling skaber du kontakter og begår dig ubesværet hos både forhandlere og deres kunder.

Din markedsforståelse skaber værdi for vores kunder og du evner at se potentialet i både små og store projekter. Din nysgerrighed og generelle indsigt i markedet betyder at du har interesse i at følge med i udviklingen hos vore kunder, så du derigennem proaktivt er på forkant med de løsninger som efterspørge.

Du ved at man skal arbejde selvstændigt, struktureret og dedikeret for at følge hver enkelt potentielle salg til døren, og du har et overblik som betyder at du godt kan prioritere din indsats i en travl hverdag med A, B og C kunder og et budget du gerne strækker dig for at nå.

Virksomheden Folke-Larsen har et omfattende katalog af professionelle produkter indenfor bl.a. trykluft, pumper samt tekniske artikler til såvel industrien, autobranchen, entreprenører samt landbruget.

Projekt "Målrettet rekrut

Projekt rekruttering

Udvikling af Employer branding strategi og rekrutteringsguide som led i en kompetenceudvikling af lederne i driften. Målet er og styrke evnen til at rekruttere de rette medarbejdere, samt sikre at ansættesprocessen er professionel og fagligt kvalificeret med en veltilrettelagt struktur.